Tanfolyami felvétel feltételei

Tanfolyamra csak olyan személy vehető fel, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Nem magyar állampolgár (külföldi) jelentkező esetén a tanfolyamra ugyan felvehető, de a vezetői engedélyét csak akkor lehet kiadni, ha a megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt (tartózkodási vízumot, tartózkodási-, bevándorlási-, illetőleg letelepedési engedélyt, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást). A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt megfelelőnek kell tekinteni, ha - az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy - az engedélyt az EGT valamely tagállamában adták ki. Amennyiben a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott időtartamtól eltér, az egészségi alkalmassági igazolást is be kell mutatni.


Jelentkezési és vizsgalap kitöltése:

A vastagon bekeretezett részeket és a lap hátoldalán lévő nyilatkozatot, írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, tintával, olvashatóan, személyi igazolvány alapján szíveskedjék kitölteni, mert kollégánk ez alapján regisztrálja Önöket a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) ügyfélkapuján keresztül.

 

Felnőttképzési Szerződéskötés:

A tanfolyami tájékoztató után, a tanfolyam megkezdése előtt.


Életkor:

Tanfolyamra, csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort,(“AM.”14 év, “A/1” 16 év; “A2” 18 , “A.” két éve meglévő “A2” 20 év, ennek hiányában “A” 24 év, “B” 17 év, “BE” 18 év, „C”, “CE” 18 év, ”D” 21 év betöltötte), vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. A "C", "CE" kategória 21 éves korig, a "D" kategória 24 éves korig kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre.
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb.
Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.
Fiatalkorú esetén a tanfolyamra való felvétel feltétele, a szülő beleegyezése, amelyet a tanulószerződésben aláírásával elismer.

 

Iskolai végzettség:

Nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tudás, gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, közoktatási törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte. Ennek hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:
- a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel.
- az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, ( a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban).
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

Egyéb feltételek:

1.  „A” járműkategóriás vizsgához legalább két éve érvényes „A2” járműkategóriás vezetői engedélyre, ezek hiányában a 24.életévét betöltötte.
2.  “C” kategóriás vizsgához “B”, kategóriára érvényes vezetői engedélyre.
3.  Kombinált kategóriás vizsgához a vonó járműkategóriájára, alkategóriájára érvényes vezetői engedélye van és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt.
4.  ”D” járműkategóriás vizsgához már meglévő „B” és „C” kategóriás vezetői engedélyre.
5.  Az előírt érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében - egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító magyar közlekedési hatóság által kiállított vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategória utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani.
6. Írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

 

Orvosi alkalmasság:

1.  az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén, a vizsgált személy háziorvosa vagy a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos.
2.  a 2. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén, a vizsgált személy háziorvosa vagy a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa vagy nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy estén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.
3.  a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálat által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy e szervek állományában teljesít szolgálatot vagy ilyen szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.
4.  a MÁV kórház és rendelőintézet (Szolnok) és a Vasút-egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Társaság által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy a vasutas biztosítottak köréről és a vasút-egészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről szóló rendelet hatálya alá tartozik.


1.  alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a „A1”, „A2”, „A” kategóriába, „B” kategóriába, „B+E” kombinált kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni.
2.  alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki „C” kategóriába, „C+E” kombinált kategóriába, „D” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem vezethet olyan járművet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt - egészségügyi alkalmasságának megállapítása esetén - alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoportra is.

 

Pályaalkalmasság:

Különböző munkakörök betöltését PÁV I-II-III. kategóriákhoz kötik. PÁV I. minősítés szükséges megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjárművek vezetéséhez. PÁV II. minősítés szükséges a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi, a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van, illetve a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez. PÁV III. minősítés szükséges a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást illetve nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez. Az I. és II. kategóriákhoz legalább két éves, folyamatosan érvényes vezetői engedély és 2. csoportos egészségi alkalmasság szükséges. A III. kategóriához csak 2. csoportú egészségi alkalmasságra van szükség.
Ezeknek a feltételeknek a megléte esetén be kell mutatnia személyi igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártyát), illetve ha van, vezetői engedélyét, az adatok ellenőrzése céljából.

 

Tan- és vizsgadíj befizetés:

Az ERSTE bankban vezetett 11998408-03604940 számlaszámunkra kérjük a tan- és vizsgadíj kiegyenlítését, de lehetőség van az összeg irodánk házi pénztárába való befizetésének is, melyről számlát állítunk ki.


Az összes anyagot - (Jelentkezési lapot, fénymásolatot, esetleg számlát valamint az orvosi igazolást) elintézés, befizetés után ügyfélszolgálatunknál kell leadni.


Szintén itt kezdeményezheti az igazoló-okirat leadásával tanfolyami felmentését valamely tárgyból

Kiskunhalasi iroda

Kiskunhalas Jósika u. 1

Jánoshalmi iroda

Jánoshalma Arany János u. 2.

Search